Konkurs urodzinowy Radia eM

dodane 19.03.2018 08:32

A gdyby tak na jeden dzień zamienić się rolami? Słuchacze przed mikrofonem a my, radiowcy przed radioodbiornikiem? W dniu urodzin Radia eM wszystko jest możliwe!

No może... prawie wszystko... bo my tak całkiem to mikrofonów nie oddamy!

 

Chcesz poprowadzić program Radia eM razem z Grzegorzem Gajdą czy Krzysztofem Oparą? A może masz ochotę przeczytać wiadomości w duecie z Barbarą Hobzdą, czy Agnieszką Skrzypczyk?

Weź udział w naszym urodzinowym konkursie.
Do 1 kwietnia pod adresem konkurs@radioem.pl czekamy na krótkie nagrania audio lub wideo, w których przekonasz nas (w 2, 3 zdaniach), że to właśnie Ty masz poprowadzić urodzinowy program naszej stacji w sobotę, 7 kwietnia. Spróbuj swoich sił przed radiowym mikrofonem i na jeden dzień zostań prezenterem lub serwisantem Radia eM!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Postanowienia wstępne

 

1. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach (40-042) przy ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), Regon: 243707398, NIP: 9542751090, w dalszej części Regulaminu zwany „Organizatorem”.

2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na antenie stacji radiowej: Radia eM. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 16.03.2018 do 01.04.2018.

3. Przystąpienie do Konkursu, w sposób określony w §3 Regulaminu jest równoznaczne

z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.

4. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Konkursie.

 

§ 2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Konkursie

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie oraz wyłaniania laureatów

 

1. Słuchacze Radia eM wysyłają na adres konkurs@radioem.pl (do 1.04.2018 włącznie) krótkie uzasadnienie – w formie filmiku lub nagrania audio – dlaczego chcieliby współprowadzić program Radia eM 7 kwietnia 2018 roku. Po upływie oznaczonego terminu specjalnie powołane jury, złożone z dziennikarzy Radia eM, wybierze 2 osoby, które będą mogły współprowadzić program stacji i 2 osoby, które będą mogły uczestniczyć w przygotowywaniu i przedstawianiu na antenie serwisów informacyjnych stacji.

2. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w terminie od 16.03 do 1.04.2018.

3. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych personalnych celem poinformowania o wygranej w konkursie.

4. Osoba która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Konkursu.

 

§ 4 Nagrody

 

1. Nagrodą w konkursie jest współprowadzenie urodzinowego programu Radia eM 7 kwietnia 2018 roku.

 

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Biorąc udział w Konkursie i podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagrody Laureatowi oraz rozpatrywania reklamacji.

3. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

5. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do wglądu do zgłaszanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora przy ul. Wita Stwosza 11 w Katowicach.

2. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, tj.: zgłoszenia niepełne, przerwane lub zniekształcone zostaną wykluczone z Konkursu.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych; w szczególności zabronione jest wykorzystywanie Konkursu lub faktu udziału w Konkursie do celów zarobkowych.

b) wypowiadania na antenie treści niezgodnych z prawem, treści obraźliwych etc.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym prawem.

«« | « | 1 | » | »»