Słoneczna Lista Przebojów

dodane 20.06.2017 20:00

Emisja i rozwiązanie konkursu w soboty w okresie od 26 czerwca do 2 września o godz. 20.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach (40-042) przy ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), Regon: 243707398, NIP: 9542751090, w dalszej części Regulaminu zwany „Organizatorem”.

2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na antenie stacji radiowej. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 26.06.2017 do 02.09.2017.

3. Przystąpienie do Konkursu, w sposób określony w §3 Regulaminu jest równoznaczne
z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.

4. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Konkursie.

 

§ 2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Konkursie

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie oraz wyłaniania laureatów

1. W ramach konkursu, redakcja prezentuje propozycje piosenek do Słonecznej Listy Przebojów, opowiadając o konkretnej piosence, zachęcając do głosowania. Słoneczna Lista Przebojów będzie miała miejsce w każdą sobotę od 1 lipca do 2 września br. w godzinach 20.00 – 21.00. Słuchacze głosują za pomocą smsów na ulubioną piosenkę oraz wpisują wymyślone przez siebie krótkie hasło reklamowe Radia eM. Sms należy wysłać pod numer 7368, wpisując na początku smsa słowo EMKA. Koszt smsa wynosi 3,69 zł brutto. W każdą sobotę w godz. 20.00-21.00 redakcja prezentuje kolejne notowania listy. Jury wybiera 2 najlepsze w danym tygodniu smsy z wymyślonymi hasłami. Autorzy wyłonionych smsów biorą udział w konkursie na antenie radia eM o tematyce muzycznej.

2. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w terminie od 26.06. do 02.09. 2017 r.

3. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych personalnych celem przekazania nagrody.

4. Osoba która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Konkursu.

 

§ 4 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie są bony do sklepu Martes Sport o wartości 500 zł. Bon można zrealizować w każdym sklepie Martes Sport na terenie Polski w terminie do 31 grudnia 2017 r.

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

3. Nagroda zostanie przesłana laureatowi na wskazany adres.

4. Nagroda zostanie przekazana w terminie do 15 dni od dnia ogłoszenia wyników.

5. Sponsorem Nagród jest firma Martes Sport.

6. Wszelkie zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem nagrody zostaną opłacone przez Organizatora.

 

§ 5 Ograniczenie Odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu oraz  niemożność zapewnienia lub dostarczenia Nagrody z przyczyn od niego niezależnych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu.

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Biorąc udział w Konkursie i podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagrody Laureatowi oraz rozpatrywania reklamacji.

3. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

5. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do wglądu do zgłaszanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą pisemną na adres Organizatora: Katowice, ul. Wita Stwosza 11 . Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania zgłoszenia (data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

4. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Powyższe postanowienia określające postępowanie reklamacyjne, w tym upływ terminu składania reklamacji nie mają wpływu na uprawnienia Uczestników wynikające z niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem, niezależnie od skorzystania z postępowania reklamacyjnego.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1.  Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora przy ul. Wita Stwosza 11 w Katowicach.

2. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, tj.: zgłoszenia niepełne, przerwane lub zniekształcone zostaną wykluczone z Konkursu.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych; w szczególności zabronione jest wykorzystywanie Konkursu lub faktu udziału w Konkursie do celów zarobkowych.

b) wypowiadania na antenie treści niezgodnych z prawem, treści obraźliwych etc.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym prawem.

 

Organizator

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |